Růstová skupina - 6., 7. a 8. ročník

Přihlášky na školní rok 2022 / 2023 posílejte na email j.koncelova@zivot-bez-zavislosti.cz. 

 

Po loňské dobré zkušenosti a pozitivních ohlasech ze strany dětí, školy i rodičů bude opět realizována růstová skupina – skupina osobnostního rozvoje pro děti. Cílem skupiny je zdravý rozvoj, kompenzace nevhodných/neefektivních modelů v chování a osobnostní růst všech zúčastněných.

Informace o růstové skupině můžete získat na výše uvedených kontaktech. 

 

Pro koho, jak a kdy?  

  • Skupina je vhodná pro žáky 6., 7. a 8. ročníku základních škol
  • Zájmová aktivita je zdarma.
  • Setkání budou probíhat:
    • ZŠ Poláčkova (Poláčkova 1067/3, Praha 4) pondělí 16:00 - 17:30.
    • ZŠ Jílovská (Jílovská 1100, Praha 4) úterý 15:30 - 17:00.

 

Co dítě účastí ve skupině získá? 

V současnosti se sociální dovednosti (umění komunikovat, fungovat mezi lidmi,..) řadí k vysoko ceněné výbavě do života každého jedince. Vzdělání a známky ve škole jdou ruku v ruce s tím, jak jedinec nabité informace dokáže využít v každodenní realitě mezi vrstevníky, mezi lidmi. 

 

Co může tedy účast v růstové skupině přinést vašemu dítěti?

- Naučí se prosazovat své postoje a názory bez vyvolání konfliktu s okolím.

- Bude lépe zvládat náročné životní situace ve školním prostředí i mimo něj.

- Dokáže se lépe adaptovat na podmínky 2. stupně ZŠ.

- V každodenních situacích se naučí reagovat přiměřenými způsoby.

- Bude odolnější vůči rizikům drog, kriminality, šikany a dalších patologických jevů.

 

Kdo skupinu povede? 

Růstovou skupinu vedou kvalifikovaní facilitátoři Mgr. Jitka Končelová a Mgr. Tomáš Holub.

 

Jak vypadá průběh skupiny? 

Před zahájením růstové skupiny proběhne individuální setkání zájemců s vedoucími lektory. Při tomto setkání nastavíme – ve spolupráci s rodiči – s každým dítětem individuální cíle, na kterých bude dítě společně s facilitátory (realizátory) pracovat. Může se jednat o cíle zaměřené např. na zlepšení komunikačních dovedností, zvládání náročných, stresových situací a konfliktů, poznávání sama sebe, práci s agresivitou, zvýšování sebevědomí, posilování odolnosti vůči rizikům kriminality, šikany, apod. Rodiče chápeme jako partnery při nastavování specifických cílů. 

Program je uzpůsobován podle potřeb členů skupiny a práce vychází z aktuálního stavu rizikového chování dětí a reflektuje použitelnost a praktické využití získaných informací a dovedností v každodenním životě.

 

Jak je zajištěna kvalita služby?

Z hlediska profesionálního přístupu k práci a co nejefektivnějších postupů jsou součástí projektu pravidelné intervize a supervize. Garantem a konzultantem kvality procesu vedení skupiny je PhDr. Helena Vrbková.

 

 

Více informací:

Mgr. Jitka Končelová

tel.: 737 022 176

e-mail: j.koncelova@zivot-bez-zavislosti.cz