Komplexní program primární prevence  

1. Programy všeobecné primární prevence

Vhodné pro třídní kolektivy, ve kterých není znám výskyt rizikového chování nebo sociálně patologických jevů.

 

2. Programy selektivní primární prevence

Vhodné pro třídní kolektivy, ve kterých je znám výskyt rizikového chování, např. narušené vztahy mezi žáky ve třídě, šikana, kyberšikana, nedodržování pravidel, nekázeň, nepřátelské chování, posměch, špatné komunikační návyky, zvýšená míra agresivity ve třídě apod.

 

Charakteristika programů

  • Základní filozofií programů je spolupráce se školou a spoluvytváření konkrétního programu potřebného pro danou dětskou populaci. Minimalizace sociálně-patologických jevů, posílení sebevědomí dětí, upevnění životních hodnot, podpora koheze třídního kolektivu, posílení zodpovědnosti.
  • Program realizujeme na základních a středních školách.
  • Program je dlouhodobý. Na prvním stupni probíhá program 2 hodiny v každé třídě od třetího ročníku formou her a technik. Na druhém stupni pak v každé třídě 6 hodin ve třech dvouhodinových blocích. Na středních školách 10 hodin v prvním ročníku v podobě včasné intervence.
  • Jednotlivé hodiny jsou tematicky diferencovány, náročnost technik odpovídá danému ročníku, přístup k jejich volbě je flexibilní a otevřený potřebám třídy.
  • Preventisté jsou vysokoškolsky vzdělaní psychologové, nebo speciální pedagogové s odbornými výcviky.
  • Program kontaktuje písemnou formou rodiče dětí.
  • Při práci využíváme metod jako jsou diskuze doplněná o výklad, sociálně-psychologické hry, dramatizace, alternativní způsoby chování v rizikové situaci.
  • Před každým seminářem a po jeho ukončení je konzultován stav třídy s třídním učitelem.
  • O každé třídě se vede dokumentace. Ta slouží jako podklad ke zprávě o průběhu prevence v dané třídě, obsahující i doporučení škole, jak by měla při práci se třídou postupovat.
  • Z celkového pobytu preventistů  ve škole se odevzdává jednou ročně závěrečná zpráva o průběhu prevence ve škole, která se předává za  přítomnosti metodika prevence řediteli školy.                                                                                                                                                                                

 

Cena programů:

Cena pro školu za jednu hodinu přímé práce se třídou v rámci všeobecné primární prevence činí 1300 Kč. 

 

Tato částka obsahuje: přímou práci se třídami, přímou práci s třídním učitelem, předání informací a rozborů z realizovaných vstupů do třídy, a na to navazující doporučení, přímou práci se školním metodikem prevence, vypracování a přípravu metodických postupů práce se třídami, vedení a záznamy na třídní listy, vyhotovení a předání závěrečné zprávy škole, technickou koordinaci realizace programu, vnitřní intervizi a vnější supervizi, metodické vedení programu.

Objednávka a její rozsah je svobodnou volbou zástupce školy - zadavatele. 

Naše organizace nepodminuje objednávku jedné služby nutností objednat službu návaznou. Nenabízíme tzv. balíčky služeb ani množstevní či jiné slevy. Nemotivujeme snížením ceny.

 

Cena za jednu hodinu selektivní primární prevence je 2750 Kč.

Cena za hodinu selektivní prevence se skládá z výše přidělené dotace v daném roce a procentuálním podílu dané školy. Po vyčerpání přidělených dotací v daném roce škola hradí 100%. 

Aktuální cena je: 2750 Kč, z toho dotace hradí 1100 Kč, škola hradí zbytek - 1650 Kč.  Některé diagnostické úkony jsou s nižší cenou (např. náhled na práci pedagogů). 

INFORMACE

Mgr. Tomáš Holub

E-mail.: t.holub@zivot-bez-zavislosti.cz      

Tel.: +420 773 050 840