Komplexní program primární prevence  

1. Programy všeobecné primární prevence

Vhodné pro třídní kolektivy, ve kterých není znám výskyt rizikového chování nebo sociálně patologických jevů.

 

2. Programy selektivní primární prevence

Vhodné pro třídní kolektivy, ve kterých je znám výskyt rizikového chování, např. narušené vztahy mezi žáky ve třídě, šikana, kyberšikana, nedodržování pravidel, nekázeň, nepřátelské chování, posměch, špatné komunikační návyky, zvýšená míra agresivity ve třídě apod.

 

Charakteristika programů

 • Základní filozofií programů je spolupráce se školou a spoluvytváření konkrétního programu potřebného pro danou dětskou populaci. Minimalizace sociálně-patologických jevů, posílení sebevědomí dětí, upevnění životních hodnot, podpora koheze třídního kolektivu, posílení zodpovědnosti.
 • Program realizujeme na základních a středních školách.
 • Program je dlouhodobý. Na prvním stupni probíhá program 2 hodiny v každé třídě od třetího ročníku formou her a technik. Na druhém stupni pak v každé třídě 6 hodin ve třech dvouhodinových blocích. Na středních školách 10 hodin v prvním ročníku v podobě včasné intervence.
 • Jednotlivé hodiny jsou tematicky diferencovány, náročnost technik odpovídá danému ročníku, přístup k jejich volbě je flexibilní a otevřený potřebám třídy.
 • Preventisté jsou vysokoškolsky vzdělaní psychologové, nebo speciální pedagogové s odbornými výcviky.
 • Program kontaktuje písemnou formou rodiče dětí.
 • Při práci využíváme metod jako jsou diskuze doplněná o výklad, sociálně-psychologické hry, dramatizace, alternativní způsoby chování v rizikové situaci.
 • Před každým seminářem a po jeho ukončení je konzultován stav třídy s třídním učitelem.
 • O každé třídě se vede dokumentace. Ta slouží jako podklad ke zprávě o průběhu prevence v dané třídě, obsahující i doporučení škole, jak by měla při práci se třídou postupovat.
 • Z celkového pobytu preventistů  ve škole se odevzdává jednou ročně závěrečná zpráva o průběhu prevence ve škole, která se předává za  přítomnosti metodika prevence řediteli školy.
 • Cena jedné hodiny přímé práce se třídou je 1100 Kč.                                                                                                                                                                                  

 

 

INFORMACE

Mgr. Petra Svetlíková

E-mail.: p.svetlikova@zivot-bez-zavislosti.cz      

Tel.: +420 773 050 840