Průběh spolupráce

Objednávka KOmpoexního programu primární prevence /dále jen KPPP /

Škola ideálně v období jarních měsíců zašle objednávku programů prevence na adresu vedoucího primární prevence  e-mail: vedouci.prevence@zivot-bez-zavislosti.cz Na základě objednávky bude stanoven počet hodin prevence, realizovaný v daném školním roce. Cena za realizaci jedné hodiny všeobecné primární prevence je 1600 Kč.

Organizace vyjde, bude-li to v jejích možnostech, vstříc požadavku na časové období, kdy se bude příslušný program realizovat ve škole. Pokud to v jejích možnostech nebude, bude se školou jednáno o jiném časovém období.

 

Zahájení KPPP

Před zahájením Komplexního programu primární prevence proběhne úvodní schůzka lektora KPPP se školním metodikem prevence (případně dalšími zástupci školy), kde:

  • bude škola zastoupená školním metodikem prevence informována o podobě Komplexního programu primárního programu co do obsahu (témat lekcí vybraných buď podle katalogu, nebo na základě domluvy s lektorem), tak i formy (počtu hodin, frekvence setkání);
  • budou dohodnuty cíle programu, které jsou dále specifikovány s jednotlivými třídními učiteli;
  • lektor předá školnímu metodikovi prevence Pravidla KPPP pro žáky – ten je postoupí třídním učitelům, aby s nimi mohli seznámit třídu;
  • bude lektor KPPP ze strany školy informován o dosavadní práci v oblasti primární prevence s každou třídou, aby nedošlo k překrývání témat a aby bylo možno vhodně navázat.

Před zahájením KPPP je nutné diferencovat mezi tím, kolik bude realizováno hodin všeobecné prevence (vhodné pro třídní kolektivy, ve kterých není znám výskyt rizikového chování nebo sociálně patologických jevů) a kolik hodin selektivní prevence (vhodné pro třídní kolektivy, ve kterých je znám výskyt rizikového chování, např. narušené vztahy mezi žáky ve třídě, šikana, kyberšikana, nedodržování pravidel, nekázeň, nepřátelské chování, posměch, špatné komunikační návyky, zvýšená míra agresivity ve třídě apod.). Tento poměr je možné dle potřeby aktuálně upravit.

Po společné konzultaci poskytne škola lektorovi plán realizace programu obsahující časový harmonogram všech tříd, ve kterých je realizována prevence, včetně zvolených témat. Případné změny obsahu lekcí je nutno předem konzultovat s lektorem KPPP.

Před zahájením KPPP je vedení školy seznámeno s lektorem a rámcově informováno
o podobě a průběhu programu.

 

Průběh KPPP

  • Třídní učitel před zahájením Komplexního programu primární prevence seznamuje třídu s Pravidly KPPP pro žáky, která lektor předává školnímu metodikovi prevence na úvodní schůzce.
  • Lektor komunikuje s třídním učitelem před zahájením programu v jeho třídě, v průběhu realizace i po jeho ukončení.  
  • Pokud lektor během programu zjistí závažné skutečnosti týkající se třídy nebo jedince, v nejbližší možné chvíli o tom informuje školního metodika prevence.
  • Doporučujeme, aby byly ve sborovně vyvěšeny informace pro třídní učitele o průběhu prevence na jejich škole – časový harmonogram tříd, jméno lektora a kontakt.
  • Spolupráce lektora se členy Školního poradenského pracoviště je v průběhu realizace KPPP vítána.
  • Do 14ti dnů od ukončení KPPP na škole lektor vypracuje a osobně předá školnímu metodikovi prevence Závěrečnou zprávu o průběhu KPPP. Na předání závěrečné zprávy je žádoucí přítomnost dalších členů ŠPP, popřípadě třídních učitelů.