Komplexní program primární prevence

Programy všeobecné primární prevence

Kdy objednat programy všeobecné primární prevence?

Když potřebujete programy pro standardní třídu bez výrazných kázeňských problémů, s nulovým nebo minimálním výskytem daného rizikového chování.

Cílem je preventivní působení na žáky v dané oblasti, předání informací, nácviky žádoucích dovedností.

S ohledem na komplexnost, návaznost a efektivitu naší práce doporučujeme zvolit témata do jednotlivých ročníků podle našeho katalogu. Pokud vás z různých důvodů naše nabídka neosloví a máte-li zájem o jiné téma, lze se po předchozí konzultaci s našimi lektory domluvit na jejich realizaci.   

Cena za realizaci jedné hodiny všeobecné primární prevence je 1600 Kč.

 

Nabídka pro ZÁKLADNÍ školy

V každém ročníku se zaměřujeme na jedno konkrétní téma, které však lze požadavkům školy přizpůsobit. Věkové zařazení má doporučující charakter.

 • 1. ročník - „Chovám se bezpečně“ – dvouhodinový program na téma: co je bezpečí, jak se chovat bezpečně v oblasti zdraví, sexuálního obtěžování, obtěžování od cizích lidí…
 • 2. ročník -  „Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi“ – dvouhodinová lekce zaměřená na uvědomění si a rozlišování žádoucího a nežádoucího chování v kolektivu a důležitosti navazování přátelských vztahů.
 • 3. ročník -  „Nikotin mě neláká“ – dvouhodinový program na téma: co je to závislost, nebezpečí nikotinu, návykové látky se zaměřením na vytvoření postoje k nim v této věkové kategorii.
 • 4. ročník -  „Bavím se i bez alkoholu“ - dvouhodinový program na téma: nebezpečí závislosti, co je to alkohol a alkoholismus, rizika s ním spojená.
 • 5. ročník - „Jak se nestát závislým na počítači“ - dvouhodinový program zaměřený na rizika přílišného trávení času na počítači, netolismus, gamblerství a podporu různorodého trávení volného času dětí.
 • 6. ročník - „Jsem, jaký jsem“ - šestihodinový program na téma: sebevědomí, sebepřijetí a řešení problémů v pubertě.
 • 7. ročník -  „Nenechám se vyprovokovat“ - šestihodinový program zaměřený na téma: agresivita, její zvládání a její alternativy. Způsoby a možnosti alternativních forem chování v zátěžových situacích, nácvik asertivních dovedností.
 • 8. ročník -  „Co smím, nesmím a musím" - šestihodinový program zaměřený na právní vědomí, převzetí odpovědnosti sám za sebe, právní zarámování některých situací z běžného života žáků.
 • 9. ročník -  „Kdo jsem, kam jdu, co chci"-  šestihodinový program zaměřený na téma: sebepercepce, hodnotová orientace, můj pohled do budoucnosti, přechod na střední školu.
 
Dále v nabídce:
Tyto programy lze objednat samostatně či jako doplnění výše uvedeného komplexního programu.
 

Novinky:

 • "Emoce nejsou nemoce" - dvouhodinový program zabývající se zážitkovým způsobem základními lidskými emocemi, jejich funkcí a EQ.
 • "Nemusíte na nás křičet" - dvouhodinový program zaměřený na podporu autoregulace chování - žáci budou mít možnost být konfrontováni se způsoby utišení a zvládání třídy a dostanou doporučení, jak mohou aktivně participovat na pozitivním chování ve třídě.
 • "Cesta k dospělosti" - dvouhodinový program zaměřený na vnímání rozdílu mezi dětským a dospělým přístupem s životu a sobě samému.
 • "Mluvím i beze slov" - dvouhodinový program zabývající se neverbální složkou komunikace, který zdůrazňuje význam gest, mimiky a postoje v mezilidském kontaktu.
 • "Rizika pornografie" -dvouhodinový program zabývající se prevencí závislosti na pornografii vysvětlí žákům rizika a dopady sledování pornografie na vztahy a psychosexuální vývoj jedince.
 • "Co vše chceme sdílet" - dvouhodinový program pro druhý stupeň ZŠ zaměřený na všeobecná rizika a možné formy zneužití sdílených osobních údajů, fotek a videí online.
 • "Lehké drogy" - dvouhodinový program pro 8. ročník ZŠ a pro SŠ věnující se specifické skupině návykových látek, vysvětlující rizika a další aspekty užívání a související legislativy v ČR.
 • "Mindfulness" - dvouhodinový program pro II. stupeň ZŠ a pro SŠ zaměřený na soustředění, všímavost a kontakt se svým já.
 • "Čelíme dezinformacím" - dvouhodinový program pro II. stupeň ZŠ a pro SŠ zaměřený na dezinformace a kritické myšlení. 
 

Stálá nabídka:

 • „Je nám spolu dobře“ – podpora pozitivních vztahů a posilování vazeb mezi žáky ve třídě. (Vhodné pro třídy s nenarušenými vztahy. V opačném případě volte program selektivní primární prevence). Dvouhodinový program.
 • „Spolupracující třída“ – v rámci prožitkového dvouhodinového programu dochází k pojmenování a nácvikům základních principů fungující spolupráce ve skupině.
 • „Umím říci ne" – způsoby a možnosti alternativních forem chování v zátěžových situacích, nácvik odmítání a asertivních dovedností. Dvouhodinový program.
 • „Stop posměchu“ – dvouhodinový program zabývající se prevencí posměchu, rozlišení škádlení a posmívání. Žáci si při něm mohou uvědomit pocity, jaké oběť posměchu zažívá, v rámci nácviků si vyzkouší, jak se lze v modelových situacích zachovat.    
 • „Stop šikaně“ – dvouhodinový program, ve kterém jsou dětem předány základní informace o šikaně. Je při něm kladen důraz na posilování zdravých postojů žáků formou her a nácviků.
 • „Spojení tříd“ příprava na sloučení dvou kolektivů, práce s pozitivy i obavami spojenými s touto změnou. Dvouhodinový program. Vhodné pro období druhého pololetí. V případě, že ke sloučení nedojde, lze hodiny využít po dohodě na jiné téma. Na přípravný program lze po spojení navázat adaptačním programem vedeným k upevnění nové třídní identity.  
 • „O stupeň výš“ – dvouhodinový program věnovaný zpracování změn souvisejících s přechodem žáků na druhý stupeň.
 • „Třída a třídní – jeden tým“ – dvouhodinový program vhodný pro třídy, které mají nového třídního učitele. Je zaměřen na vzájemné sblížení, podporu dobré komunikace a poznání třídního učitele. Vyjasnění toho, co je pro obě strany (třídu i třídního) ve vzájemném vztahu podstatné a důležité.
 • „Prožitkové zmapování rolí“ - Pokud žáci ve třídě znají své sociometrické pozice, zvyšuje to stabilitu vztahů ve třídě. Tento dvouhodinový program zahrnuje zpracování pozic ve třídě spolu s návaznou prací se zjištěnými skutečnostmi. Věnujeme se především přínosům a rizikům jednotlivých rolí pro třídní kolektiv.
 • „Bezpečně na internetu“ – dvouhodinový program zaměřený na problematiku sdílení a ochrany osobních údajů na internetu, zahrnuje nácvik vhodných reakcí v potencionálně nebezpečných situacích.
 • „Jak se bránit kyberšikaně“ – dvouhodinový program zahrnuje specifikaci pojmu kyberšikana, osvojení zásad prevence a základních reakcí při jejím výskytu.
 • „Stinné stránky internetu“  - cílem tohoto dvouhodinového programu je, aby žáci dokázali rozpoznat, které stránky na internetu mohou iniciovat rizikové chování.
 • „Kluci – holky – láska“ – práce s pojmy gender a stereotyp, pojmenování a sdílení očekávání, která mají žáci v současné době od partnerského vztahu. Dvouhodinový program je vhodný pro vyšší třídy druhého stupně ZŠ.
 • „Začátky intimního života“ – dvouhodinový program věnován otázkám souvisejícím se startem aktivního sexuálního života, prevenci sexuálně rizikového chování a rozlišení fyzické a psychické intimity. Program je vhodný pro vyšší třídy druhého stupně ZŠ.
 • „Stejní nebo jiní?“ – dvouhodinový program s cílem otevřít diskusi o předsudcích a stereotypech v oblasti národností, ras a náboženského vyznání apod. Program je vhodný pro vyšší třídy druhého stupně ZŠ.
 • „Kdo jsem a kam patřím“  - dvouhodinový program zaměřený na rozbor stylů mládeže s jejich riziky a dopady, např. emo, gothic, punk a další. Program je vhodný pro vyšší třídy druhého stupně ZŠ.
 • „Jsem spokojený ve svém těle“ - dvouhodinový program na téma přijetí vlastního těla i sebe sama v kontextu poruch příjmu potravy.
 • „Musím každou výzvu překonat?“ - dvou- až čtyřhodinový program zaměřený na téma rizik, se kterými se žáci mohou setkat u některých druhů adrenalinových sportů. Řeč bude také o strachu a o tom, zda bát se je přirozené či nikoli. V případě potřeby může být zařazen i pohled na věc z hlediska zákona. Program je vhodný pro vyšší třídy druhého stupně ZŠ.
 • „Drogové závislosti, aneb co si vlastně pomyslet“ - dvou až čtyřhodinový program věnovaný postojům k drogám, jednotlivým fázím závislosti, uvědomění si, jak droga může ovlivnit život člověka, pokud do něj vstoupí.
 • "Život není jenom online" - dvouhodinový program varující žáky před netolismem a syndromem FOMO. 
 • "Hrozí i Vám - virus HIV" - dvouhodinový program, jehož cílem je seznámit žáky s riziky AIDS a s prevencí jeho vzniku.

 

Nabídka pro STŘEDNÍ školy

Novinky:

 • "Lehké drogy" - dvouhodinový program věnující se specifické skupině návykových látek, vysvětlující rizika a další aspekty užívání a související legislativě v ČR.
 • "Chci tu práci" - dvouhodinový program zaměřený na přípravu k pracovním pohovorům, žáci budou seznámeni s praktickými doporučeními a nejčastějšími dotazy, s kterými se mohou setkat při ucházení se o brigádu/zaměstnání.
 • "Mindfulness" - dvouhodinový program zaměřený na soustředění, všímavost a kontakt se svým já.
 

Stálá nabídka:

 • „První kroky na SŠ“ – dvouhodinový program podporující adaptaci studentů po nástupu na střední školu.
 • „Co smím, nesmím a musím" - dvouhodinový program zaměřený na právní vědomí, převzetí odpovědnosti sám za sebe, právní zarámování některých situací z běžného života studentů.
 • „Drogové závislosti, aneb co si vlastně pomyslet“ - Dvou až čtyřhodinový program věnovaný postojům k drogám, jednotlivým fázím závislosti, uvědomění si, jak droga může ovlivnit život člověka, pokud do něj vstoupí.
 • „Jak se učit“ – dvouhodinový program věnovaný seznámení studentů s různými formami efektivního učení.
 • „Zdravé sebevědomí“ – dvouhodinový program zaměřený na podporu sebevědomí, sebepřijetí, osobnostní růst.
 • „Hodnoty v mezilidských vztazích“ – dvouhodinový program věnující se následujícím otázkám: Co určuje kvalitu našich vztahů? Co hledáme v mezilidských vztazích a co do nich sami vkládáme?
 • „Kluci – holky – láska“ – práce s pojmy gender a stereotyp, pojmenování a sdílení očekávání, která mají žáci v současné době od partnerského vztahu. Dvouhodinový program.
 • „Začátky intimního života“ – dvouhodinový program věnován otázkám souvisejícím se startem aktivního sexuálního života, prevenci sexuálně rizikového chování a rozlišení fyzické a psychické intimity.
 • „Komunikační strategie“ – pojmenování vhodných a nevhodných komunikačních strategií, zvládání konfliktních situací běžného života. Dvouhodinový program.
 • „Stejní nebo jiní?“ – dvouhodinový program s cílem otevřít diskusi o předsudcích a stereotypech v oblasti národností, ras a vyznání apod.
 • "Život není jenom online" - dvouhodinový program varující žáky před netolismem a syndromem FOMO. 
 • "Hrozí i Vám - virus HIV" - dvouhodinový program, jehož cílem je seznámit žáky s riziky AIDS a s prevencí jeho vzniku.

 

V případě zájmu lze po dohodě využít i další témata z nabídky pro základní školy, která budou upravena pro tuto věkovou kategorii.  

Certifikát ke stažení zde: Certifikát VPP. 2014.PDF (711775)

 

INFORMACE a OBJEDNÁVKA

Pro technické záležitosti (fakturace a vše kolem objednávek) se obracejte na Michaelu Kýhosovou. 

E-mail: vedouci.prevence@zivot-bez-zavislosti.cz, tel.: 773 438 681.

 

S odbornými dotazy (vše ke kvalitě prevence všeobecné i selektivní) se obracejte na PhDr. Helenu Vrbkovou. 

E-mail: vedouci.prevence@zivot-bez-zavislosti.cz, tel.: 602 255 508.