VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÉHO TÝMU V RÁMCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ.

 

Nabízíme několik programů ke vzdělávání pedagogických sboroven v oblasti rizikového chování v rámci volného cyklu Krok za krokem. Na program lze žádat v grantovém programu  hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízení.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/primarni_prevence_rizikoveho_chovani/granty/index.html

 

·      Krok za krokem - třídnické hodiny pro ZŠ.

Vedení třídnických hodin jako forma pravidelného preventivního působení každého třídního učitele. Během dvou dnů bude realizován sebezkušenostní program, kdy celá sborovna dané školy projde řadou třídnických hodin zaměřených na dobré vztahy v kolektivu. Dále na uvolňování napětí jak ve třídě dětí, tak ve skupině dospělých pedagogů.

 

·      Krok za krokem - třídnické hodiny pro SŠ.

Vedení třídnických hodin pro střední školy obsahuje stejnou formu práce jako se sborovnami základních škol, ale program je uzpůsoben pro práci se středoškolskou mládeží. Východiskem je chování v adolescentním věku. Témata návykových látek, poruch příjmu potravy, šikany a  problematických vztahů v kolektivech.

 

·      Krok za krokem -využití her a technik při práci se třídou.

Vztahové rámce pedagog versus žák. Obsahuje rozbor a nácvik vhodných a nevhodných komunikačních stereotypů u pedagogů za účelem snížení výskytu rizikového chování a komplikované komunikace s rodiči.  

     

        Krok za krokem - klima a kázeň ve škole.

Dvoudenní seminář zaměřený na sjednocení přístupu pedagogického sboru k nekázni na konkrétní škole. Jedná se o pracovní seminář, kdy je výstupem sjednocení v přístupu k nekázni tříd a plán postupu. Obsahuje řadu možností chování pedagoga v konfliktní situaci se žákem. Jako je lež, agrese, neuposlechnutí, drzost, vulgarita a jiné.

         Krok za krokem – práce s vyhořením pedagogického týmu.

Vzdělávací a antistresový program zaměřený na vyhoření pedagogického týmu. Pojmenování a rozbor možností jak se zbavit skepse a negativizmu ve vztahu se žáky/studenty a kolegy. Náplň je vytvářena s ohledem na aktuálně definované potřeby jednotlivých přítomných pedagogů dané sborovny.

 

Dále lze objednat:

·      Psychologické souvislosti – ego-obranné mechanismy

Jednodenní seminář obsahuje rozbor ego-obranných mechanismů, s kterými se setkáváme u žáků a studentů během běžné komunikace jako je racionalizace, sublimace, přemístnění, projekce, popření, percepční obrana a řada dalších. Ego-obranné mechanismy nás provázejí i v kontaktu s dospělými lidmi, proto jsou informace široce použitelné i v běžném životě.

 

·      Psychologické souvislosti – víkend pro pedagogické pracovníky.

Relaxačně vzdělávací program s důrazem na harmonizaci osobnosti  a akcentem pro působení v rámci primární prevence ve školách.

Obsah bývá konkretizován na základě potřeb dané sborovny. V nabídce je široká škála témat. Pracuje se sebezkušenostně s dvěma lektory. Cílem je uvolnění napětí, relaxační program pro zlepšení klimatu v týmu. Vhodné pro pedagogy škol s náročnou populací nebo pro sborovny vyskytující se ve zvýšené tenzi.

 

Programy jsou dvoudenní a jednodenní.

Cena 20 000, Kč. U jednodenního programu 10 000 Kč.

Lektorem je PhDr. Helena Vrbková, (v případě programu Psychologické souvislosti - víkend pro pedagogické pracovníky je přizván druhý lektor). Programy jsou akreditované, na vyžádání na adrese: h.vrbkova@seznam.cz,  vám bude zaslán podrobný popis programu, scan akreditace a další nutné údaje.

 

Těšíme se na spolupráci.

Kontakt:

E-mail: h.vrbkova@seznam.cz

Tel.: 602 255 508, PhDr. Helena Vrbková