Růstová skupina pro 9. ročník ZŠ a 1. - 2. ročník SŠ

Přihlášky na školní rok 2019 / 2020 posílejte na email p.svetlikova@zivot-ez-zavislosti.cz. 

 

Po loňské dobré zkušenosti a pozitivních ohlasech ze strany dětí, školy i rodičů bude opět realizována růstová skupina – skupina osobnostního rozvoje pro děti. Nově jsme se rozhodli dát možnost i starším žákům, proto otevíráme skupinu pro žáky 9. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníků SŠ. Cílem skupiny je zdravý rozvoj, kompenzace nevhodných/neefektivních modelů v chování a osobnostní růst všech zúčastněných.

Informace o růstové skupině můžete získat na výše uvedených kontaktech. 

 

Pro koho, jak a kdy?  

  • Skupina je vhodná pro žáky 9. ročníku základních škol a 1. - 2. ročníku středních škol. 
  • Setkání budou probíhat každé úterý od 17:30 do 19:00 v budově ZŠ Gutha Jarkovského (mapa zde)
  • Volitelnou součástí skupiny jsou celodenní sobotní výjezdy mimo Prahu.
  • Cena:  1500,- Kč / pololetí, nebo 2500,- Kč /rok při jednorázové platbě v říjnu. 

 

Co dítě účastí ve skupině získá? 

V současnosti se sociální dovednosti (umění komunikovat, fungovat mezi lidmi,..) řadí k vysoko ceněné výbavě do života každého jedince. Vzdělání a známky ve škole jdou ruku v ruce s tím, jak jedinec nabité informace dokáže využít v každodenní realitě mezi vrstevníky, mezi lidmi. 

 

Co může tedy účast v růstové skupině přinést vašemu dítěti?

- Naučí se prosazovat své postoje a názory bez vyvolání konfliktu s okolím.

- Bude lépe zvládat náročné životní situace ve školním prostředí i mimo něj.

- Dokáže se lépe adaptovat na podmínky 2. stupně ZŠ.

- V každodenních situacích se naučí reagovat přiměřenými způsoby.

- Bude odolnější vůči rizikům drog, kriminality, šikany a dalších patologických jevů.

 

Kdo skupinu povede? 

Růstovou skupinu vedou kvalifikovaní facilitátoři Mgr. Petra Svetlíková a Bc. Filip Kadlec. 

 

Jak vypadá průběh skupiny? 

Před zahájením růstové skupiny proběhne individuální setkání zájemců s vedoucími lektory. Při tomto setkání nastavíme – ve spolupráci s rodiči – s každým dítětem individuální cíle, na kterých bude dítě společně s facilitátory (realizátory) pracovat. Může se jednat o cíle zaměřené např. na zlepšení komunikačních dovedností, zvládání náročných, stresových situací a konfliktů, poznávání sama sebe, práci s agresivitou, zvýšování sebevědomí, posilování odolnosti vůči rizikům kriminality, šikany, apod. Rodiče chápeme jako partnery při nastavování specifických cílů. 

Program je uzpůsobován podle potřeb členů skupiny a práce vychází z aktuálního stavu rizikového chování dětí a reflektuje použitelnost a praktické využití získaných informací a dovedností v každodenním životě.

 

Jak je zajištěna kvalita služby?

Z hlediska profesionálního přístupu k práci a co nejefektivnějších postupů jsou součástí projektu pravidelné intervize a supervize. Garantem a konzultantem kvality procesu vedení skupiny je PhDr. Helena Vrbková.

 

 

Více informací:

Mgr. Petra Svetlíková 

tel.: 773 050 840

e-mail: p.svetlikova@zivot-bez-zavislosti.cz

 Více zde: https://www.zivot-bez-zavislosti.cz/skupiny-osobnostniho-rozvoje/rustova-skupina/